Algemene Voorwaarden 11 augustus 2022

 • Dit zijn de Algemene Voorwaarden van The Elements Coaching BV., hierna te noemen ‘The Elements’, gevestigd aan de Wilhelminalaan 10, 3851 XW Ermelo. We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08067932.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website https://theelements.health/, onze app, ons netwerk en op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten, waaronder trainingen en coaching, door of namens The Elements. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn ook de Privacy Verklaring en onze Disclaimer van toepassing. Door onze website te bezoeken en deel te nemen aan ons programma of aan overige diensten, ga je automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden, onze Privacy Verklaring en de Disclaimer.

Onze doelstelling:

 • Wij willen deelnemers helpen om zelf het stuur weer in handen te nemen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn. Als deelnemer ben jij daarbij zelf verantwoordelijk voor wat jij doet met alle informatie en diensten die wij aanreiken en neem jij zelf verantwoordelijkheid voor de resultaten.
 • The Elements is ook bedoeld als een ontmoetingsplaats, waar deelnemers elkaar inspireren en kennis en ervaringen delen. Op die manier leer je van elkaar.
 • The Elements als ontmoetingsplaats betekent ook dat we zoveel mogelijk de verbinding willen leggen met andere organisaties en professionals of verwijzen naar informatie en websites van derden, met als doel om relevante informatie aan te reiken bij onze deelnemers.

Het beantwoorden van vragen

 • We beantwoorden graag algemene vragen over de werking en inhoud van ons programma of geven uitleg als iets niet duidelijk is.  Wat we niet doen, is het beantwoorden van individuele vragen die gaan over de eigen gezondheid & vitaliteit. Bij ziekte en klachten adviseren wij je om altijd je arts te raadplegen. Alles wat wij aanbieden vanuit The Elements, zien wij als aanvullend op de reguliere gezondheidszorg.

Ons programma en aansprakelijkheid

 • We bieden onze deelnemers een breed pakket aan informatie en diensten aan, waarbij de deelnemers de mogelijkheid hebben om hiermee zelf aan de slag te gaan. Onze dienstverlening is erop gericht, om deelnemers zelf hun gezondheid en vitaliteit stapje voor stapje te laten verbeteren.
 • De deelnemers c.q. klanten passen onze dienstverlening naar eigen keuze toe. Het resultaat van onze inspanningen en die van de deelnemers, zal uiteraard per persoon verschillen.Wij kunnen natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor het resultaat en wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid van The Elements en onze trainers & coaches e.d. m.b.t. de resultaten en de eventuele gevolgen van onze website, informatie, trainingen en alle overige diensten.
 • We delen graag kennis van derden, indien relevant voor ons programma. Daarbij willen we uitdrukkelijk stellen dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de juistheid van de inhoud van informatie c.q. websites van derden, of artikelen van derden op onze website en in onze nieuwsbrieven.
 • Wekelijks geven we live sessies online
 • We streven ernaar om zoveel mogelijk van onze activiteiten online te geven, echter maken het voorbehoud dat gedurende een periode van 4 tot 6 weken per jaar, deze alleen op video worden aangeboden.

Prijzen, deelnemen en opzegging

Prijzen

 • Alle prijzen die The Elements hanteert zijn inclusief btw voor consumenten en exclusief btw voor bedrijven. Wij kunnen onze prijzen op ieder moment wijzigen.
 • De deelnemer / klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden, als gevolg van een prijsverhoging.

Betaling door een privé persoon

 • Deelnemers sluiten een abonnement af voor een maand of een kwartaal. Voordat de deelnemer dit abonnement afsluit, dient deze aan te geven akkoord te gaan met automatische verlenging en afschrijving van de kosten van het abonnement. Dit betekent dat, afhankelijk van het termijn, het desbetreffende bedrag periodiek zal worden afgeschreven, totdat het abonnement wordt opgezegd.

Opzegging abonnement

 • Het abonnement kan simpel door de deelnemer zelf worden opgezegd op onze website. Dit dient wel minimaal één week voor verlenging gedaan te worden.

Bedrijven en organisaties

 • Bedrijven en organisaties sluiten een overeenkomst af met The Elements voor een jaar, waarbij het totale  bedrag vooraf wordt betaald.
 • Twee maanden voor afloop van de overeenkomst van dit jaar, wordt overlegd inzake verlenging.

Overige voorwaarden

 • Op onze coaching en trainingen, is beroepsgeheim van toepassing.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen die zich onrechtmatig gedragen met betrekking tot The Elements, haar trainers & coaches of haar medewerkers, van deelname aan ons programma uit te sluiten.

Gebruik van onze website

 • Wat betreft het plaatsen van een blog, event, reactie of enige andere publicatie op onze website of via de app: het is niet toegestaan teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen. Ook is het niet toegestaan teksten en/of afbeeldingen van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal te verspreiden, toegankelijk te maken of toegankelijk te laten zijn. Daaronder dient in elk geval, maar niet uitsluitend, te worden verstaan: materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid, alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd plaatsingen op de website te verwijderen. In elk geval worden anonieme, ethisch dubieuze, intimiderende of beledigende bijdragen of reacties verwijderd, evenals expliciete reclame-uitingen.
 • Je dient je te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op onze internetsite. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.
 • Je geeft The Elements nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. De wijze waarop The Elements omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in onze Privacy Verklaring.
 • The Elements is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site of onze app voor het Netwerk. The Elements is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is. Op het gebruik van deze site is naast deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.

Corona maatregelen en verantwoordelijkheid

 • Wij volgen steeds nauwlettend de instructies van de overheid zodat je veilig deel kunt nemen aan onze trainingen, coaching e.d. Iedere deelnemer heeft daarbij de eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het handhaven van deze maatregelen en wij sluiten dan ook iedere verantwoordelijkheid m.b.t. het risico van Corona besmettingen uit.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de website van The Elements, in onze artikelen, nieuwsbrieven en trainings- en coaching informatie, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan The Elements. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen toestemming in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

 • Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen in onze nieuwsbrief worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van onze website en onze diensten, ga je akkoord met deze wijzigingen.

Disclaimer

Houd er s.v.p. rekening mee dat onze trainers & coaches niet medisch geschoold zijn. Als je lijdt aan een serieuze aandoening raadpleeg dan je arts, voordat je met ons mee gaat doen en / of trainingen en workshops gaat volgen. Bij ziekte en klachten adviseren wij je om altijd je arts te raadplegen. Alles wat wij aanbieden vanuit The Elements, zien wij als aanvullend op de reguliere gezondheidszorg.

Wij gebruiken cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te laten werken zoals bedoeld. Ga voor meer informatie naar ons privacybeleid.

Aanmelden als deelnemer

Contactformulier bedrijven

Indien je interesse hebt in ons Body & Mind Vitaal programma, dan stellen wij voor om een online overleg te plannen van 30 minuten. Indien je onderstaande gegevens invult, dan kunnen wij ons voorbereiden.